Back

Regulamin Wydarzenia

REGULAMIN WYDARZENIA

Organizatorami wydarzenia są:

 1. Łódzka Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A. z siedzibą w Łodzi (90-349) przy ul. Ks. Biskupa Wincentego Tymienieckiego 22 G, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000014128, REGON: 471537330, NIP: 725-14-86-825 z kapitałem zakładowym w pełni opłaconym w wysokości 24 927 000 zł
 2. Związek Importerów i Producentów Sprzętu Elektrycznego i Elektronicznego – ZIPSEE Cyfrowa Polska z siedzibą w Warszawie (00-876) przy ul. Ogrodowej 58, wpisany do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000250359, REGON: 140463214, NIP: 5222802518;

– zwani w dalszej części regulaminu „Organizatorami”.

2. Rethink Digital Fest zwany dalej “Wydarzeniem” odbędzie się w dniach 20-21 czerwca 2023 roku w siedzibie Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A. zlokalizowanej w Łodzi (90-349) przy ul. Ks. Biskupa Wincentego Tymienieckiego 22 G.

3. Wydarzenie ma charakter dwudniowy i składa się z trzech części:

 1. Festiwal, 20 czerwca 2023 r.: część merytoryczna Wydarzenia obejmująca m.in. keynote speech, panele dyskusyjne, fireside chats z udziałem zaproszonych ekspertów.
 2. Afterparty, 20 czerwca 2023 r.: spotkanie o charakterze networkingowym odbywające się w godzinach wieczornych. W wydarzeniu udział mogą wziąć jedynie uczestnicy, którzy podczas rejestracji zaznaczą odpowiednią opcję w formularzu.
 3. Festiwal i Networking Session, 21 czerwca 2023 r.: część merytoryczna Wydarzenia obejmująca m.in. keynote speeche, panele dyskusyjne, oraz sesję networkingową dla zarejestrowanych uczestników. 
 4. Poranny trening, 21 czerwca 2023 r.: trening fizyczny na terenie Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej z udziałem ogłoszonego sportowca / sportowców, z którego dochód przeznaczony zostanie na cele charytatywne wybrane wspólnie ze sportowcem

4. Udział w Wydarzeniu możliwy jest jedynie po rejestracji poprzez formularz zgłoszeniowy. Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc, o udziale w Wydarzeniu decyduje kolejność zgłoszeń. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do wprowadzenia limitu uczestników z jednej organizacji lub odmowy przyjęcia zgłoszenia bez konieczności podania przyczyny.

5. Wydarzenie odbywać się będzie w języku polskim i angielskim (tłumaczenie symultaniczne). 5. The Event shall be led in Polish and English (simultaneous interpreting).

6. Koszty udziału w Wydarzeniu:

 • Koszt uczestnictwa w wydarzeniu, w zależności od wybranej opcji, wynosi:
  • Festiwal + afterparty (20-21.06.2023 r.): 249,00 zł netto
  • Jeden dzień Festiwalowy (20 lub 21.06.2023 r.) bez afterparty: 179,00 zł netto
  • Poranny trening: 49,00 zł netto
 • Opłatę za udział w Wydarzeniu należy wpłacić w ciągu 7 dni od daty rejestracji, dane do przelewu zostaną przesłane przez Organizatorów po wypełnieniu formularza zgłoszeniowego oraz pozytywnej weryfikacji zgłoszenia mailowo.
 • Rezygnacja z uczestnictwa w Wydarzeniu zgłoszona – w formie pisemnego wniosku – do 16.06.2023 r. roku umożliwia uzyskanie zwrotu całości wniesionej opłaty rejestracyjnej. W takim przypadku pieniądze zostaną przekazane na konto bankowe, z którego dokonano płatności. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do niezwracania wniesionej opłaty w przypadku, gdy rezygnacja z udziału w Wydarzeniu nastąpi po 16.06.2023 r.
 1. Podczas Wydarzenia będą wykonywane, a następnie upubliczniane i przetwarzane zdjęcia
  i filmy, na których może zostać uchwycony wizerunek osób obecnych na Wydarzeniu. Biorąc udział w Wydarzeniu uczestnicy oraz obserwatorzy wyrażają zgodę na nieodpłatne upublicznianie i przetwarzanie ich wizerunku na zdjęciach i filmach wykonanych podczas Wydarzenia.
 2. Organizatorzy zastrzegają sobie wyłączne prawo wprowadzania zmian w Regulaminie nienaruszających podstawowych zasad Wydarzenia. Zmiany w Regulaminie nie mogą naruszać praw nabytych przez Uczestników. Zmiany nie wymagają uzasadnienia. Ewentualne informacje o zmianach lub wprowadzeniu poprawek do Regulaminu będą niezwłocznie publikowane na stronie www.re-d.pl 

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY

Zgodnie z art. 13 i art. 26 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) („RODO„) informujemy o tym, że Organizatorzy wspólnie przetwarzają Państwa dane osobowe oraz informują o zasadniczej treści ich wspólnych uzgodnień jako Współadministratorów danych osobowych.

1. Współadministratorami Państwa danych osobowych są:
Łódzka Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A. z siedzibą w Łodzi (90-349) przy ul. Ks. Biskupa Wincentego Tymienieckiego 22 G, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000014128, REGON: 471537330, NIP: 725-14-86-825 z kapitałem zakładowym w pełni opłaconym w wysokości 24 927 000 zł

(dalej „Administrator Wykonawczy„)

Związek Importerów i Producentów Sprzętu Elektrycznego i Elektronicznego – ZIPSEE Cyfrowa Polska z siedzibą w Warszawie (00-876) przy ul. Ogrodowej 58, wpisany do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000250359, REGON: 140463214, NIP: 5222802518;

(dalej „Współadministrator”)

2. W związku z tym, że Administrator Wykonawczy i Współadministrator – w celu organizacji oraz przeprowadzenia Wydarzenia działają na zasadzie współadministrowania, zostało zawarte stosowne porozumienie. Każdy z Organizatorów dokłada należytej staranności, aby zapewnić bezpieczeństwo przetwarzania Państwa danych i do każdego z nich możecie Państwo zwrócić się z wszelkimi pytaniami. Zadania Organizatorzy podzielili między sobą w wyraźny sposób:

 • za obsługę zgłoszeń, zarządzanie zapisami i obsługę Uczestników przed wydarzeniem odpowiada Łódzka Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A.,
 • kwestie rozliczeń, w tym wystawiania faktur, udostępnienia sali, zapewnienia bieżącej obsługi technicznej wydarzenia należą do Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A.
 • każdy z Organizatorów dostarcza również wiedzę i doświadczenie, by wydarzenie było dla Państwa jak najbardziej interesujące.

3. Państwa dane będą przetwarzane w celu:

 • zgłoszenia uczestnictwa w wydarzeniu na podstawie Państwa dobrowolnej zgody (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. a RODO) do czasu wycofania przez Państwa zgody na przetwarzanie danych osobowych. W każdej chwili przysługuje Państwu prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych, aczkolwiek cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
 • przesyłania informacji handlowej na podstawie Państwa dobrowolnej zgody (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. a RODO) do czasu wycofania przez Państwa zgody na przetwarzanie danych osobowych. W każdej chwili przysługuje Państwu prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych, aczkolwiek cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
 • ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami będącego realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO) do momentu przedawnienia roszczeń.
 • oferowania Państwu bezpośrednio produktów i usług (marketing bezpośredni), będącego realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO) do czasu, aż zgłoszą Państwo sprzeciw względem przetwarzania danych w tym celu lub ustalimy, że dane się zdezaktualizowały.
 • oferowania bezpośrednio (marketing bezpośredni) produktów i usług firm z nami współpracujących (naszych partnerów/sponsorów wydarzenia), będącego realizacją prawnie uzasadnionego interesu naszego i naszych partnerów (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO) do czasu, aż zgłoszą Państwo sprzeciw względem przetwarzania danych w tym celu lub ustalimy, że dane się zdezaktualizowały.

4.Odbiorcami Państwa danych osobowych będą:

 • podmioty zewnętrzne, świadczące usługi związane z bieżącą działalnością Współadministratorów, na mocy stosownych umów powierzenia przetwarzania danych osobowych oraz przy zapewnieniu stosowania przez ww. podmioty adekwatnych środków technicznych i organizacyjnych zapewniających ochronę danych,
 • podmioty zewnętrzne, dostarczające i wspierające systemy teleinformatyczne Współadministratorów, na mocy stosownych umów powierzenia przetwarzania danych osobowych oraz przy zapewnieniu stosowania przez ww.
 • podmioty adekwatnych środków technicznych i organizacyjnych zapewniających ochronę danych,
 • podmioty uczestniczące w Wydarzeniu, które na podstawie wyrażonej przez Państwa zgody będą się mogły z Państwem kontaktować celem ich własnego marketingu bezpośredniego,
 • podmioty, którym Administrator ma obowiązek przekazywać dane na gruncie obowiązujących przepisów prawa.

5. Posiadacie Państwo prawo dostępu do swoich danych osobowych, żądania sprostowania swoich danych osobowych, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych, a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 1. W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania danych osobowych jest wyrażona zgoda lub prawnie uzasadniony interes Administratora Wykonawczego oraz Współadministratora, przysługuje Państwu prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych – chyba, że istnieją ważne, prawnie uzasadnione podstawy do dalszego przetwarzania – nadrzędne wobec interesów, praw i wolności osoby, której dane dotyczą lub podstawy do dochodzenia, ustalenia lub obrony roszczeń.
 2. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu organizacji wydarzenia. Rejestrując się na nasze Wydarzenie i wybierając odpowiednie opcje udziału, zawieracie Państwo z nami umowę, która jest podstawą naszych działań.
 3. We wszelkich sprawach dotyczących ochrony danych osobowych można kontaktować się zarówno z Administratorem Wykonawczym jak i z Współadministratorem, ale to Administrator Wykonawczy jest punktem kontaktowym dla Państwa.
 4. Prosimy o kierowanie korespondencji w zakresie realizacji Państwa praw do:

Inspektora Ochrony Danych, pani Agnieszki Andrzejewskiej, pocztą na adres ul. Ks. Biskupa Wincentego Tymienieckiego 22G, 90-349 Łódź (najlepiej z dopiskiem „Inspektor ochrony danych”) lub emailem na adres iod@sse.lodz.pl

10. Administrator Wykonawczy i Współadministrator nie zamierzają przekazywać Państwa danych do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych, jak również nie będą podejmować w oparciu o Państwa dane osobowe zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania.

Nasza strona wykorzystuje pliki cookies. Używamy ich, aby stworzyć bardziej osobiste doświadczenie. Jeśli jednak nie czujesz się z tym dobrze, możesz zmienić sposób działania plików cookie w ustawieniach przeglądarki.